بررسی تطبیقی ضرورت‌های ناشی از برقراری نظام خاص حمایتی از طرح‌های مد

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

طرح‌های مد لباس که امروزه به یک صنعت ارزشمند اقتصادی بدل شده تا مدت‌ها به دلیل آنکه دارای کارکرد پوششی بوده و کالای مفید تلقی می‌شد مورد حمایت نظام‌های قانونی قرار نداشت. درحالی‌که در صورت تبلور طرح مد در قالب یک لباس و دارا بودن شرایط حمایت قانونی نظیراصالت، جدید بودن و منحصربه‌فرد بودن، می‌توان آنها را مورد حمایت قرار داد. مطالعات تطبیقی نشان می‌دهد که طرح‌های مد لباس به دلیل حیات فصلی به آسانی نمی‌توانند از حمایت‌های نظام‌های سنتی حقوق مالکیت فکری برخوردار گردند. در نتیجه پیشنهاد برقراری یک نظام حمایتی خاص که دربردارنده معیارهای ثبت، مدت زمان حمایت و استانداردهای تشخیص اعمال تجاوزکارانه متناسب با طبیعت ویژه این آثار باشد، از اهداف اصلی این پژوهش است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

1

فهرست منابع
الف( فارسی
. 5. امامی، اسدالله؛ حقوق مالکیت صنعتی، تهران، نشر میزان، 5932
0. حنیفی، نسیم؛ بررسی تطبیقی معیارهای ثبت طرح صنعتی، پایان نام کارشناسی
. ارشد حقوق مالکیت فکری، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، 5932
. 9. دهخدا، علی اکبر؛ لغت نامه، ج دوازدهم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 5999
9. روح الامینی، سید امین؛ جایگاه مد در نظام مالکیت فکری، پایان نام کارشناسی
. ارشد حقوق مالکیت فکری، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، 5930
1. صادقی، محسن؛ "نقش حقوق مالکیت فکری در کاهش قیمت تمام شده
.5932 ، کالاها و خدمات"، مجل حقوق تطبیقی، دوره 0، ش 0
1. صادقی، محسن و محسنی، حسن؛ "حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط
در موافقت نامه تریپس و حقوق و تکالیف جمهوری اسلامی ایران در اثر
. الحاق به آن"، فصل نام مدرس علوم انسانی، دوره 55 ، ش 0، تابستان، 5921
9. میرحسینی، سید حسن؛ فرهنگ حقوق مالکیت معنوی، ج دوم، تهران، نشر میزان،
.5935
ب( لاتین
2. Beltrametti, Silvia, “Evaluation of the Design Piracy Prohibition Act: Is
the Cure Worse than the Disease? An Analogy with Counterfeiting and a
Comparison with the Protection Available in the European Community”,
Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property, Vol.2,
spring, 0252.
3. Blackmon, Lynsey, ”The Devil Wears Prado: A Look at the Design
Piracy Prohibition Act and the Extension of Copyright Protection to the
World of Fashion”, Pepperdine Law Review, Vol. 91, 0222.
52. Breesé, P., L'évaluation des droits de propriété industielle, Gualino,
Paris, 0229.
55. Bruce, Margaret, Daly, Lucy, “Buyer Behavior for Fast Fashion“,
Journal of Fashion Marketing and Management, Vol. 52, 0221.
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 76 بررسی تطبیقی ضرورت های ناشی از برقراری نظام خاص...
11
50. Derby, Meredith, Casabona, Liza, “Counterfeiting Wars Heat up for
Shoe Players”, Footwear News, 0221.
59. Derclaye, Estelle, “Are Fashion Designers Better Protected in
Continental Europe than in the United Kingdom? A Comparative
Analysis of the Recent Case Law in France, Italy and the United
Kingdom”, Journal of World Intellectual Property, Vol. 59, no. 9, 0252.
59. Ferris,Anya Jenkins,Note, Real Art Calls for Real Legislation: An
Argument Against Adoption of the Design Piracy Prohibition Act, 01
CARDOZO ARTS &ENT.L.J. 0222.
51. Fridolin Fischer,” Design Law in the European Fashion
Sector”,Available at:http://www.wipo.int/wipo_magazine /en / 0222 /25/
article2221.html.
51. Givhan, Robin,“The End of ‘Gown in 12 Seconds’ ?”, Washington Post,
52 August, 0229.
59. Julie P., Tsai, ”Fashioning protection: A note on the protection of
fashion designs in the United States”, Lewis & Clark Law Review, Vol.
3 , 0221.
52. Landes ,William M., Posner, Richard A., The Economic Structure of
Intellectual Property Law, Cambridge, Massachusetts, 0229.
53. Monseau, Susanna, “A Review of European Design Protections Does
Not Support the Fashion Industry Contention that Congress Should
Single out Fashion for Special Design Protection”, Available at:
http://works.bepress.com/ susanna_ monseau/0
02. Netson, Richard D., Mazzoteni, Roberto, “Economic Theories About
The Cost and Benefit of Patent”, Journal of Economic Issues, Vol. 90,
No. 9, 5332.
05. Raustiala, Kal, Sprigman, Christopher, “The Piracy Paradox: Innovation
and Intellectual Property in Fashion Design”, Virginia Law Review
5129, Vol. 30, 0221.
00. Spevacek, Aleksandra M., “Couture Copyright: Copyright Protection
Fitting for Fashion Design”, Journal of John Marshall Review of
Intellectual Property Law, Vol. 3, 0223