ریشه‌یابی چالش‌های فقهی و حقوقی در تصویب قانون کار

نویسنده

دکتری حقوق خصوصی؛ عضو هیات علمی دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران

چکیده

 به هنگام تصویب قانون کار در مجلس شورای اسلامی، نظرات فقهی و حقوقی به حدی از هم فاصله داشت که سبب بروز دو دیدگاه مختلف شد. دیدگاهی که به فقه سنتی توجه داشت و قرارداد کار را در قالب قرارداد اجاره اشخاص می‌دانست و خروج از آن را در این قالب بر نمی‌تابید و دیدگاه دیگر که به دلیل عدم تعادل قراردادی در قراردادهای بین کارگر و کارفرما، معتقد بود دولت باید به حمایت از طرف ضعیف قرارداد، قوانین الزام‌آور و امری وضع نماید که نتیجه آن فراتر رفتن قانون کار از  قالب اجاره اشخاص بود. ایستادگی طرفداران هر دو دیدگاه بر سر مواضع خود، سبب شد تا امام خمینی (ره) در این بحث ورود کند و با نظر فقهی خویش که برگرفته از فقه حکومتی است، مشکل پدید آمده را رفع نماید. این مقاله به بررسی هر دو دیدگاه موافق و مخالف و نیز مستندات فقهی و حقوقی نظرات آنان می‌پردازد و در نهایت نظر امام خمینی(ره) را در دفاع از تصویب قانون کار بیان می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

1

فهرست منابع
الف(فارسی
.5 هاشمی، سید محمد؛ تاریخچه و سیر تحول حقوق کار، تهران، نشر مؤسس کار و
تلمین اجتماعی، 5912 ، ص 93 .
.0 ساکت، محمد حسین؛ حقوق شناسی، نشر ثال ، تهران، چ اول، 5929 .
.9 عراقی، سید عزت الله؛ حقوق کار 5، تهران، انتشارات سمت، چ چهارم، ص 59 .
.9 کاتوزیان، ناصر؛ حقوق مدنی، درس هایی از حقوق معین، ناشر کتابخان گنج دانش،
چ نهم، 5921 ، ج 5 .
.1 عراقی، عزت الله؛ آیا می دانید؛ حقوق کارگر و کارفرما از چه قرار است؟، نشر
- . رهنما، تهران، چ دوم، سال 5912 ، ص ص 59 59
.1 مهرپور، حسین؛ دیدگاه های جدید در مسائل حقوقی، تهران، انتشارات اطلاعات،
- . ص ص 11 19
.9 علیدوست، ابوالقاسم؛ فقه و عرف، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیش اسلامی،
. تهران، چ چهارم، 5922 ، ص 915
.2 علیدوست، ابوالقاسم؛ فقه و عقل، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیش اسلامی،
. تهران، چ سوم، 5921 ، ص 009
.3 موسوی، سید فضل الله؛ گفتارهایی درباره حقوق کار، دفتر نشر فرهنگ اسلامی،
. 5999 ، ص 552
.52 - .922 صدر، محمد باقر؛ اقتصادنا، قم، بوستان کتاب، 5929 ، ص 92
.55 امینی، علیرضا؛ مقاله فقه و مسئله قانون، مجل پژوهش و حوزه، ش 9، ص ص - 15 11 .
.50 حیاتی، علی عباس؛ اختیار متعاقدین در تعیین مدت اجاره در حقوق مدنی ایران،
- مصر، فرانس و فق اسلامی، مجل اندیش صادق، ش 52 ، سال 5920 ، ص ص 19 11 .
.59 هاشمی، دکتر سیدمحمد؛ مقاله نگرشی کوتاه بر تضمین امنیت شهروندان در
نظام اسلامی و حقوق بین المللی و داخلی، مجموع مقالات همایش بین المللی
حقوق بشر و گفتگوی تمدن ها، اریبهشت 22 ، ص 919 .
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 76 ریشه یابی چالش های فقهی و حقوقی در تصویب قانون کار
519
.59 نوبهار، رحیم؛ دین و کرامت انسانی، مجموع مقالات دومین همایش حقوق بشر،
5920 ، ص 109 .
.51 جاودان، محمد؛ نواندیشی دینی در اسلام و تأملاتی در کرامت ذاتی انسان،
. مجموع مقالات دومین همایش بین المللی حقوق بشر، ص 029
.51 نوبهار، رحیم؛ دین و کرامت انسانی، مجموع مقالات دومین همایش حقوق
بشر، 5920 .
.59 5929/50/ روزنام شرق، سال دوم، سالنام 5929 ، مورخ 01 .
.52 مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، روزنام رسمی، شماره 50992 ، جلس 919 .
.53 مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، روزنام رسمی، شماره 50999 ، جلس 911 .
.02 مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، روزنام رسمی، شماره 50999 ، جلس 919 .