مکاتب اقتصادی و حقوق کار (با تکیه بر اقتصاد نهادگرایی و نئوکلاسیک)

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه مفید قم

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

از زمان پیدایش حمایت‌هایی که از کارگر در مقابل قدرت کارفرما صورت گرفت، حقوق‏کار موضوع بحث بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی شد و از آنجا که ارتباط تنگاتنگی بین حقوق کار و میزان دخالت دولت در اقتصاد وجود دارد، مکاتب اقتصادی گوناگونی حول این محور به بحث پرداخته‌اند که آرای بسیار متفاوتی نسبت به یکدیگر دارند. در مقاله پیش‌رو سعی شده است از یک‏سو نظریات دو مکتب مهم اقتصادی نئوکلاسیک و نهادگرایی در مورد وجود و عدم وجود حقوق کار ارائه شود و از سوی دیگر برای ایجاد حقوق کار کارآمد، به بررسی وضع اقتصادی موجود و فهم بهتر از میزان دخالت دولت در زمینه حقوق کار پرداخته شود تا بتوانیم با درک شرایط، آثاری که قواعد حقوقی بر اقتصاد می‏گذارند را مورد بررسی قراردهیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

1

فهرست منابع
الف( فارسی
.1 . اراع زنگنه، جهانبخش؛ حقوق کار، مجله کانون رکلا، خرداد ر تیر 1333 ، ش 51
.1 اشمیتز، دیویو ر جیسون، برنان؛ آزادی منفی، آزادی مثبت و معانی آنها، ترجمه
.1331/3/ محسن رنجبر، ررزنامه دنیای اقتصاد، ش 1611 ، به تاریخ 1
.3 بابایی، ایرج؛ حقوق و اقتصاد و حقوق ایران مبانی نظری و نحوه رویکرد تحلیل
اقتصاد حقوق و اعمال آن در حقوق ایران، مقاله ای در چارچوب گزارش مأموریت
– . علمی یک ساله در دانیگا برکلی آمریکا، 1335
.4 بییریه، حسین؛ تاریخ اندیشه ها و جنبش های سیاسی در قرن بیستم: اندیشه های
. ایزایا برلین، نیریه اقتصاد، ش 163 ر 163 ، مرداد ر شهریور 1335
.5 دادگر، یوالله؛ تاریخ تحولات اندیشه اقتصادی، انتیارات دانیگا مفیو، چ ارل، قم،
.1333
.6 دادگر، یوالله ر رحمانی، تیمور؛ مبانی و اصول علم اقتصاد: کلیاتی از اقتصاد برای
. همه، مؤسسه بوستان کتاب، قم، 1316
.3 دادگر، یوالله ر رحمانی، تیمور؛ مبانی و اصول علم اقتصاد: کلیاتی از اقتصاد برای
. همه، مؤسسه بوستان کتاب، قم، 1316
.3 راد، هوشمنو؛ نقائض قانون کار: تاریخچه مختصر حقوق کار در ایران، نیریه بورس،
. درر ارل، یکم خرداد 1343 ، ش 16
.1 شفیعی سررستانی، ابراهیم؛ فقه و قانون گذاری: آسیب شناسی قانون گذاری در نظام
. جمهوری اسلامی ایران، قم، کتاب طه )رابسته به مؤسسه ارهنگی طه(، 1331
.16 صموی، علی حسین ر رنانی، محسن؛ مفهوم و آثار اقتصادی حقوق مالکیت: رویکرد
، نهادگرایی، اصلنامه حقوق: مجله دانیکو حقوق ر علوم سیاسی، درر 46 ، ش 161
. بهار 1331
.11 علیزاد ، عبوالرضا؛ رویکردی جامعه شناختی به حقوق کار ایران، مجله انوییه های
. حقوقی، سال درم، ش شیم، بهار ر تابستان 1333
.11 . عراقی، عزت الله؛ حقوق کار) 1(، انتیارات سمت، تهران، چ نهم، 1333
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 76 مکاتب اقتصادی و حقوق کار...
525
.13 . قر باغیان، مرتضی؛ فرهنگ اقتصاد و بازرگانی، چ درم، تهران، رسا، 1336
.14 کوتر، رابرت ر تامسن، یولن؛ حقوق و اقتصاد، ترجمه یوالله دادگر ر حامو اخوان هزار ،
انیارات اژرهیکو اقتصاد دانیگا تربیت مورس ر انتیارات نور علم، چ انجم،
. تهران، 1316
.15 ، کیوانی امینه ، محمو؛ آشنایی با مکتب نهادگرایی، نیریه انوییه صادق، بهار 1335
ش 11
.16 نادران، الیاس ر شریف زاد ، محمو جواد؛ تحلیل اقتصادی حقوق مالکیت در اسلام،
. اصلنامه اقتصاد اسلامی، سال نهم، ش 36 ، زمستان 1333
.13 نورث، داگلاس؛ نهادها و ثمره اقتصادی آنها، ترجمه مهوی خواارست، نیریه
. اژرهینامه بازرگانی، ش 5، زمستان 1336
.13 یزدانی، ارشیو؛ مفاهیم بنیادی در مباحث رفاه اجتماعی )سیاست اجتماعی،
. حمایت اجتماعی، رفاه و تأمین اجتماعی(، مجله راا اجتماعی، ااییز 1331 ، ش 16
ب(لاتین
53. Bruce E. Kaufman, Economic Analysis of Labor Markets and Labor Law: An Institutional/Industrial Relations Perspective, Department of Economics, Georgia State University.
02. Tomer, John F. 0229, Understanding High Performance Work Systems: The Joint Contribution of Economics and Human Resource Management.
05. Arrow,Kenneth,5395 , The Theory Of Discrimination , Harvard University.
00. Harold L. Cole and Lee E. Ohanian, 0225 , New Deal Policies and the Persistence of the Great Depression:A General Equilibrium Analysis.
09. Chari V., Patrick Kehoe, and Ellen McGrattan. 0229. “Accounting for the Great Depression,” 09Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review.
09. Nelson, Bruce. 5322. Workers on the Waterfront: Seamen, Longshoremen, and Unionism in the 5392s, Champaign-Urbana: University of Illinois Press.
01. Kalai,Ehud and satterthwait, mark.5321.The kinked demand curve , facilitating practices and oligopolistic competition.
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 76 مکاتب اقتصادی و حقوق کار...
520
01. Mitchell, Daniel. 5322. Unions, Wages, and Inflation. Washington: Brookings.
09. Hirsch, Barry, and David Macpherson. 0255. Union Coverage and Data Book, Washington: BNA.
02. Currency war, Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Currency_war.
03. Hamermesh, Daniel. 5339. Labor Demand. Princeton: Princeton University Press. 0223.
92. Economic Policy Institute. 0255. The State of Working America, Washington: Economic Policy Institute.
95. Demsetz, Harold. 5313. “Information and Efficiency: Another Viewpoint,” 50Journal of Law and Economics 5-00.
90. Epstein, Cynthia. 5325. Women in Law. New York: Basic Books.
99. Edwards, Paul. 0229. “The Employment Relationship and the Field of Industrial Relations,” in Paul Edwards, ed., Industrial Relations: Theory and Practice, 0nd ed., London: Blackwell.
99. Ekelund, Robert, and Robert Hebert. 0229. A History of Economic Thought and Method, 1th ed., Long Grove: Waveland.
91. Epstein, Richard. 5329. “A Common Law for Labor Relations: A Critique of the New Deal Labor Legislation,” 30 Yale Law Journal.
91. Erickson, Christopher, and Daniel Mitchell. 0222. “Monopsony as a Metaphor for the Emerging Post-Union Labor Market,” 591 International Labor Review.
99. Just, Richard, Hueth, Darrell, and Andrew Schmitz. 0229. The Welfare Economics of Public Policy. Northampton, MA: Edward Elgar.
92. 0223. “Labor Law and Employment Regulation: Neoclassical and Institutional Perspectives.” In K. Dau-Schmidt, S. Harris, and O. Lobel, eds., Labor and EmploymentLaw and Economics. Northampton, MA: Edward Elgar.
93. Thomas A. Kochan, MIT 0229 , Restoring Trust in the Human Resource Management Profession.
92. Ejan Mackaay, HISTORY OF LAW AND ECONOMICS, 5333, University of Montreal .
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 76 مکاتب اقتصادی و حقوق کار...
529
95. Henry s.farber , Notes on the economics of labor unions ,working paper 910, princeton university,industrial relation section,may 0225.
90. The Regulation of Labor, Juan Botero, Simeon Djankov, Rafael La Porta, Florencio Lopez-de-Silanes, and Andrei Shleifer, May 0229.
99. Cihon, Patrick and James Castagnera 0225, Employment and Labor Law, South Western Educational Publishing.
99. Professor Bruce E. Kaufman,Department of Economics, Economic Analysis of Labor Markets and Labor Law:An Institutional/Industrial Relations Perspective, Georgia State University Center for Work, Organization and Wellbeing, Griffith University,Work and Employment Research Unit, University of Hertsfordshire,0255.
91. Gregory De Walque , Olivier Pierrard, Henri R. Sneessens, Rafael Wouters, 0223 Sequential Bargaining in a New-Keynesian Model with Frictional Unemployment and Wage Negotiation.
91. Workers' compensation: Wage effects, benefit inadequacies, and the value of health losses,W.kip viscusi and micheal J.moore,5329.
99. 99.THE PROGRESSIVE ASSAULT ON LAISSEZ FAIRE : Robert Hale and the First Law and Economics Movement BARBARA H.FRIED, Harvard University Press Cambridge,Massachusetts London,England 5332.
92. David Robinson, Harlan Yu, William P. Zeller, & Edward W.Felten, GOVERNMENT DATA AND THE INVISIBLE HAND, Yale Journal of Law & Technology, Vol. 11, p. 166, 1661.
93. jeffrey Mnperloff and Michael L.wachter ,the Productivity Slowdown: A Labor Problem?
56. "the labor problem." Roberts, Harold Selig. 1114. Roberts' Dictionary of Industrial Relations. P 466.
51. Adams, Thomas Sewall. 1163. Labor Problems: A Text Book. p 3.
51. Sanjiv Sachdev (1663). Raising the rate: An evaluation of the uprating mechanism for the minimum wage. Employee Relations.
19. FLSA Minimum Wage Law in History. Posted on December 3, 1616
by Michael Lore, http://www.overtime-flsa.com/flsa-minimum-wage-law-in-history.