دفـاع اثبـاتی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

دفاع اثباتی به معنای سبب یا اسبابی غیر از سبب مورد ادعای خواهان است که خوانده به آن متوسل می‌شود و اگر به اثبات رسد، دعوای خواهان حسب مورد کلا یا جزئا بی اثر می‌شود. استناد به این دفاع در تمام دعاوی اعم از حقوقی و کیفری امکان‌پذیر است. در این نوع از دفاع که می‌تواند متضمن اقرار ضمنی به خواسته خواهان باشد، خوانده اثبات می‌کند که سبب مورد ادعای خواهان به حکم قانون، توافق طرفین، در اثر اجرا یا مرور زمان و سایر عوامل از بین رفته است.این مقاله، به جنبه‌های مختلف دفاع اثباتی در دادرسی مدنی می‌پردازد؛ به نحوی که مفهوم و حدود دفاع اثباتی، تفکیک آن از مفاهیم مشابه و مرتبط، مبنا و ماهیت این نوع از دفاع و نیز کاربرد آن در عمل بررسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

1

فهرست منابع
الف( فارسی
.5 افتخارجهرمی، گودرز و السان، مصطفی، آیین دادرسی مدنی، ج دوم، چ سوم، انتشارات
. دوراندیشان، تهران 5939
.0 جعفر لنگرود ، محمدجعفر؛ شرح آراى شوراى عالى ثبت، انتشارات گنج دانش،
. تهران 5935
.9 شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی )دوره پیشرفته(، ج نخست، چ 99 ، نشر دراش،
. تهران، بهار 5939
.9 غمامی، مجید؛ دعوای متقابل، مجل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش
. 11 ، زمستان 5929
.1 قهرمانی، نصرالله؛ مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی، ج اول، چ اول، انتشارات
. خرسندی 5921
.1 ، متین، احمد؛ مجموعه رویه قضایی )قسمت حقوقی(، از سال 5955 تا سال 5992
. اسفندماه 5992 ، انتشارات رهام، تهران 5925
.9 . واحدی، جواد؛ دعوای متقابل، مجل حقوقی دادگستری، ش 0، زمستان 5992
ب(لاتین
2. Cross, Rupert & Tapper, Colin, Cross and Tapper on Evidence, Twelfth Edition, Oxford University Press 0252.
3. Hay, Bruce L. & Spier, Kathryn E. Burdens of Proof in Civil Litigation: An Economic Perspective, Journal of Legal Studies, Vol. 01, 5339.
52. Jolowicz, John Anthony, Adversarial and Inquisitorial Models of Civil Procedure, International and Comparative Law Quarterly, Vol. 10, April 0229.
55. Phipson, Sidney Lovell & Malek, Hodge M, Phipson on Evidence, Sweet & Maxwell, London 0252.
50. Tomljanovic, Goran, Defence Disclosure: Is the Right to "Full Answer" the Right to Ambush? Alberta Law Review, Vol. 92, December, 0220.
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 76 دفاع اثباتی
090
59. U.S Federal Rules of Civil Procedure, as amended to December 5, 0251, At :www.law.cornell.edu/rules/frcp