حقوق بین الملل در تکاپوی ارزشهای خود:صلح، توسعه، دموکراسی

نویسندگان

---

چکیده

حقوق بین الملل در آغاز هزاره سوم هم باید چالشهای جهانی شدن و هم مخاصمات ناشی از گسیختگی جامعه بین المللی را، که در قالب ناسیونالیسم خرد و بنیادگرایی و سرانجام تروریسم تجلی می یابد، مدیریت کند. برای این که این مدیریت به نحو احسن انجام سود باید حقوق بین الملل مشروعیت داشته باشد؛یعنی حاوی ارزشهایی باشد که به قواعد این حقوق قدرت می بخشند. مهم ترین این ارزشها، همان گونه که آقای پطروس پطروس غالی مطرح و در این مقاله مورد بررسی قرار دادهاند، صلح توسعه و دموکراسی هستند حقوق بین الملل با اتکای بر این ارزشهاست که می تواند در هزاره سوم یکبار دیگر " ملل متحد" را بازسازی کند و جهان را از خطرات،ترسها و فجایع نجات دهد.