مداخله روان شناختی- اجتماعی زودرس در پیشگیری از رفتارهای مجرمانه

نویسندگان

1 دانشگاه پو

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

نوع رویکردی که مداخله (و اقدام های) روان شناختی- اجتماعی زود هنگام- زودرس از آن حمایت می کند باید بهروشنی شناسایی شود. در اینجا صحبت از پیشگیری از جرم نیست:ارعاب کیفری کاهش وخامت و تعداد جرایم ارتکابی از صورت ها(و انواع) دیگر پیشگیری از پدیده محرمانه ناشی می شود. آن چه در پیشگیری زودرس از رفتارهای مجرمانه مطرح است ، بین پیشگیری اجتماعی نخستین و پیشگیری اجتماعی سومین قرار می گیرد. برنامه های مداخله روان شناختی – اجتماعی زودرس در واقع باید منجر به جلوگیری و متوقف کردن عوامل خطری بشود که صغار در معرض آنها هستند یعنی عوامل خطری که احتمال پذیرش و تقلید رفتار مجرمانه پایدار توسط اطفال را در آینده افزایش می دهند. پژوهش های معاصر، در چارچوب یک راهبرد (استراتژی) مثبت تر، مداخله های روان شناختی- اجتماعی زودرس را به سمت تقویت و تحکیم عوامل حمایتی جهت و سوق می دهند که به کاهش این احتمال کمک کنند.