کارگاه آموزشی داوری تجاری بین المللی

نویسنده

---

چکیده

در تاریخ 21-20 بهمن ماه 1380(10-9فوریه 2002) دومین کارگاه آموزشی داوری تجاری بین المللی در دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه با همکاری دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و با شرکت فعال اعضای انجمن ایرانی داوری در تهران برگزار گردید. در این کارگاه آموزشی علاوه بر شرکت کنندگان خارجی که در اولین کارگاه آموزشی شرکت کنندگان خارجی که در اولین کارگاه آموزشی شرکت نموده بودند. . خانم لوسی رید از وکلای موسسه حقوقی فرش فیلد فرانسه نیز شرکت داشتند از جمهوری اسلامی ایران، برخی از اساتید دانشکده های حقوق، وکلای دادگستری، حقوقدانان، صاحبنظران و دست اندرکاران تجارت و داوری بین المللی از سازمانهای مختلف ایرانی حضور داشتند و از آقایان دکتر گودرز افتخار جرمی، دکتر محمدعلی موحد،دکتر مشکان مشکور،دکتر محسن محبی، دکتر محمدجواد شریعت باقری، دکتر مجتبی کزازی- دکتر جنیدی، دکتر سید جمال سیفی، دکتر سید مصطفی زین الدین و دکتر حمیدرضا نیکبخت دعوت به عمل آمده بود تا به ارائه مقاله و یا ایراد سخنرانی بپردازند