تجاوز از حق

نویسنده

---

چکیده

تجاوز از حق در اصطلاح حقوقی عبارت است از وارد ساختن ضرر به دیگری در اجرای حق. به نظر برخی از حقوقدانان عنوان مزبور صحیح نیست، زیرا اجرای حق با اضرار به دیگری متناقض است و به قول پلانیول ،"حق در آنجا که تجاوز شروع می شود قطع می گردد". برخی دیگر از چهره اثر این اقدام تعبیر به مسئولیت در اجرای یک حق کرده اند که به نظر ما این تعبیر صحیح نیست. زیرا اگر واقعا مورد عمل اجرای حق باشد. دیگر مسوولیت نباید تحقیق پیدا کند. چه این که چنانکه خواهیم دید، ممکن است در راه اجرای حق، زیانی به دیگری وارد شود، اما مسلما نمی توان پذیرفت که اجرای حق موجب مسئولیت باشد؛ اگر حق وجود دارد پس مسئولیت منتفی است و اگر مسئولیت وجود دارد، پس حق موجود نیست