حق تقدم:احکام و آثار آن در حقوق اسلامی

نویسنده

---

چکیده

رعایت حق تقدم به ظاهر امری اخلاقی به نظر می آید، اما در حقوق اسلامی تحت عنوان قاعده سبق، مطرح شده و چیزی فراتر است. نه امری اخلاقی محض است و نه یک حکم تکلیفی صرف، رعایت حق تقدم در حقوق اسلامی هم تکلیف است و هم دارای آثار وضعی که در صورت تجاوز به آن ذی حق می تواند علیه متجاوز مبادرت به اقدامات قانونی نماید، و در صورت وجود ضرر و زیان مطالبه خسارت نماید. در این مقاله به نحو اختصار به این مباحث پرداخته شده است