نگاهی به رای اصراری شماره 3 مورخ سال 1377 هیات عمومی دیوان عالی کشور در زمینه انعقاد حمل و نقل توسط نماینده

نویسنده

---

چکیده

در سال 1380 جلد چهارم مذاکرات و آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور مربوز به سال 1377 از طرف اداره وحدت رویه و نشر مذاکرات هیات عمومی دیوانعالی کشور انتشار یافت. صفحه 95 تا 116 این مجموعه حاوی رای اصراری حقوقی شماره 3-22/2/1377 می باشد که در پرونده کلاسه 24-1376 در جلسه شماره 6 صادر گردیأه است. از آنجا که پرونده مذکور راجع به مسئولیت متصدی حمل و نقل جاده ای و متضمن نکات و موضوعات در خور توجه است و رای هیات عمومی شعب حقوقی با اکثریت بسیار ضعیف صادر شده است به طوری که تقریبا برابر با آقایان قضات شرکت کننده در رای ، قضات محترم دیگری در صف مخالف قرار داشته اند، لذا جا دارد رای صادر شده مورد بررسی و نقد قرار گیرد. لیکن انجام این کار میسر نیست، مگر آن که خلاصه ای از جریان پرونده بازگو گردد.