وابستگی قراردادها در زمینه اعتبارات مصرفی حقوق فرانسه(2)

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در شماره 22-21 این مجله مقدمه ای درباره "وابستگی قراردادها در زمینه اعتبارات مصرفی حقوق فرانسه" نگارش و تلاش نمودیم با نگاهی گسترده و سازمان یافته به عنوان این نوشتار اهمیت آن را از دریچه های مختلف نشان دهیم. موضوعاتی که برای مقدمه انتخاب شده بودند عبارتند از : گروههای قراردادی- زنجیره های قراردادی- مجموعه های قراردادی- گروههای قراردادی و حقوق موضوعه-آیین نامه های 20مه 1955 و 14 اوت 1956 راجع به فروش های اعتباری- قانون 10 ژانویه 1978 راجع به آگاهانیدن مصرف کنندگان و حمایت از آنها در زمینه برخی عملیات اعتباری- اعتبارات مصرفی در حقوق برخی دیگر از کشورهای اروپایی- قانون مصرف- گروههای قراردادی اعتباری در قانون مصرف در اینجا از توضیح دوباره موضوعهای بالا اجتناب ورزیده و تنها این نکته را خاطرنشان می سازیم که قانون مصرف فرانسه در مقررات مربوط به اعتبارات مصرفی، وابستگی قراردادها را زیر عنوان اعتبارات وابسته در سطوح مختلف میان قرارداد اعتبار و قراردادی که به کمک آن تامین مالی می شود ایجاد نمود است. اکنون با پوزش از تاخیر حاصل شده مطالعه وابستگی قراردادها را در بخش نخست این نوشتار ادامه داده و بررسی آنچه را که باقی می ماند در شماره دیگری از مجله تقدیم خواهیم کرد