ملاحظاتی در باب تروریسم

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

تروریسم مسلمل باعث نقض حقوق بشر برای "حیات آزادی و امنیت شخصی" است که ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر" به آن اشاره دارد. مقدمه اعلامیه بی توجهی و توهین به حقوق بشر را که منجر به ارتکاب اعمال وحشیانه و جریمه دار کردن وجدان بشریت شده است محکوم می کند یکی از اهداف روشن اعلایه ایجاد جهانی است که در آن تمامی افراد بشر از ترس و واهمه آزاد باشند. حق آزاد بودن از ترس و واهمه در مقدمه "میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی" و " میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی" مورد تاکید قرار گرفته است