تحلیل مفاهیم کلیدی حقوق بشر معاصر حق، تعهد، آزادی، برابری و عدالت

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در این نوشته مولف تلاش کرده است آنچه را که به تصور وی مفاهیمی کلیدی در عرصه حقوق بشر معاصر هستند تحلیل مفهومی کند. تحلیل مفهوم حق، تفکیک بین دو حق وصفی و حق وصفی و حق هنجاری همچنین تحلیل حق از دیدگاه هوفیلد نظریه پرداز مشهور حقوق در کنار بررسی دو نظریه اراده و منفعت تلاش نویسنده در تبیین مفهوم حق است. در ادامه مفهوم تعهد اعم از تعهد به وسیه و تعهد به نتیجه و همچنین مفهوم آزادی در هر دو جلوه آن به عنوان مفاهیمی موثر در درک مفهوم حق تحلیل مفهومی خواهد شد. در کنار این تحلیل صرفا مفهومی بیان محتوای حق ها و اشاره به سیر و تحول تاریخی آنها نیز مورد توجه قرار گرفته است.