مبانی نظری پیشگیری از وقوع جرم

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

آنچه از زمان ظهور تفکرات علمی و جدید در خصوص جرم و پیشگیری از آن مطرح شده تا چند دهه قبل، بر محور مرتکب اغلب مرتکبین مذکر- و شرایط و اوضاع و احوال محیط بر زندگی آنها در ابعاد مختلف اعم از فردی اجتماعی – اقتصادی- سیاسی- فرهنگی- و غیره می چرخید تا مشخص گردد یک "شخصیت مجرمانه" چگونه شکل می گیرد و به چه طریقی می توان آن را مهار یا درمان کرد. بر این اساس، سنگ بنای سیاست جنایی را چه در بعد کیفری و چه در بعد غیر کیفری مرتکب تشکیل می داد تا از طریق ارعاب یا اصلاح وی یا تغییر و بهبود محیط اجتماعی اقتصادی سیاسی و فرهنگی و غیره- که او در آنها پرورش یافته و مرتکب جرم شده بود- هدف پیشگیری حاصل شود. اما از چند دهه قبل رهیافت دیگری، سیاست جنایی در بعد پیشگیری از جرم را تحت تاثیر قرار داده که محور اصلی آن توجه و تکیه بر بزه دیده و به عبارت دقیق تر آماج و هدف جرم می باشد