چه آینده ای در انتظار حقوق بشر است

نویسندگان

1 سازمان ملل متحد

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

تلاش برای پیش بینی آنچه آینده برای ما در نظر دارد همیشه عملی سخت بوده و خواهد بود . همانطوری که بسیاری از مورخان گفته اند، ما مجبوریم آینده را در پرتو تجارب گذشته بنگریم. پیش بینی آینده در لحظه ای از تاریخ بشریت که تغییرات حیرت آوری روی می دهد عملی بس سخت و مشکل می باشد