وصول همزمان عوارض شهرداری و جریمه های مندرج در آرا صادره کمیسیون های موضوع ماده صد قانون شهرداری

نویسنده

---

چکیده

بخشنامه شماره 79013831 مورخ 25/7/82 معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران متخلفین ساختمانی را علاوه بر پرداخت عوارض شهرداری پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی ملزم می نمد لکن، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به خارج شدن معاونت مذکور از محدوده اختیارات قانونی خود در تنظیم بخشنامه یاد شده آن را طی رای شماره 354 الی 358 مورخ 14/11/80 ابطال نمود. با این وجود شهرداریها بعضا و حسب رویه معمول سابق، اقدام به وصول این سوال قابل طرح است مه آیا وصول "عوارض" به همراه دریافت "جریمه" اقدامی قانونی است؟در پاسخ به این سوال و با توجه به استقلال و تفاوت ماهوی عناوین "عوارض شهرداری" و "جریمه تخلفات ساختمانی" و تبعیت آنها از مقررات قانونی مربوط به خود، باید گفت که عنوان "جریمه تخلفات ساختمانی" به هیچ وجه در بر گیرنده "عوارض" نمی گردد و پرداخت یکی از این رو، موجبات معافیت دیگری را فراهم نخواهد ساخت.لذا رویه معمول شهرداریها مبنی بر اخذ همزمان این دو، علی رغم ابطال بخشنامه صدرالذکر معاونت شهرسازی و معماری، نه تنها منطبق با مقررات عام حاکم در این خصوص بوده بلکه عدم وصول هر دوی آنها بدان جهت که موجبات تجری متخلفین و در نهایت تضییع و تقویت حقوق عمومی را فراهم می سازد به منزله کوتاهی در انجام وظایف قانونی نیز تلقی می گردد.