سقط جنین در حقوق انگلیس:فرایند قانونی شدن، وضعیت موجود و چشم اندازها

نویسنده

---

چکیده

تحقیق حاضر نشان می دهد که به لحاظ تاریخی مساله سقط جنین در حقوق کیفری انگلستان موضوع دو رژیم حقوقی بوده است. از دوره حاکمیت حقوق ساکسونها تا سال 1803 میلادی موضوع مزبور تابع نظریه پردازی رئحانیون کلیسا و محاکم تحت نفوذ آنان و بعضا رویه قضایی محاکم شاهی و از آن تاریخ تا کنون با مداخله پارلمان این کشور تابع مقررات موضوعه می گردد. منابع حقی بر جا مانده از دوره نخست حکایت از آن دارد که سقط جنین از زمان حاکمیت ساکسونها در این کشور تا اواخر قرن هجدهم جرم و مستلزم مجازات بوده اسن، ولی هیچ نشانی از تفکیک سقط ممنوع از مجاز و تعیین موارد سقط مجاز در این دوره به چشم نمی خورد علاوه بر این ضابطه تحقق سقط جنین و نوع و میزان مجازات هم مورد تردید و گفتگو بوده و حقوق عرفی و کلیسایی دیدگاه های متفاونی در این خصوص داشته اند.