جدال حیات بررسی اجمالی تئوری های سقط جنین

نویسنده

---

چکیده

با این که در ابتدای سده بیست و یکم به سر می بریم و به میمنت فعالیتهای فداکارانه پیشینیان طی سده گذشته، میراث بر یک اندیشه و نظام حقوق بشر در هر دو سطح ملی و بین المللی می باشیم ولی متاسفانه هنوز شاهد برخوردهای خشن، عاطفی و غیر عاقلانه میان طرفداران و مخالفان سقط جنین هستیم منازعات عملی پیرامون مساله سقط جنین بدون غور در مبانی نظری و بر ساختن یک منظر موجه شدنی تئوریک در این ارتباط، قابل حل و رفع نسبی نیستند. از این رو، در این مقاله تلاش می کنیم به بررسی هر چند اجمالی نظریه های عمده درباره سقط جنین بپردازیم و ضمن بیان استدلال های اصلی مورد ادعای هر ةی: از این نظریه ها، نقاط ضعف و قوت آنها را تحلیل نماییم. با این حساب، نخست، مساله سقط جنین از یک دید نظری بیان خواهد شد. بدین معنا که فارغ از جنبه های عملی و به دور از غوغاهای عاطفی و سیاسی، سعی می شود سوالها یا مساله های بنیادینی که قبول یا رد سقط جنین با پرداختن به آن موجه شدنی تر می گردد بیان شود