عدالت کیفری اطفال از منظر حقوق بین الملل

نویسنده

---

چکیده

از دو دهه پیش به این سو، به موازات تاکید بر حقوق بشری کردن نظام کیفری ، حقوق کیفری اطفال مورد توجه مراجع بین المللی، بویژه سازمان ملل متحد قرار گرفته است. در اطن چارچوب اسناد الزام آور و ارشادی چندی به صورت قطعنامه، کنوانسیون ، اعلامیه، ... به تصویب رسیده است. هدف همه این ها، تاثیر گذاری بر عدالت کیفری اطفال کشورها است، به طوری که حقوق اطفال بزهکار و بزه دیده در همه مراحل دادرسی بهتر رعایت شود و واکنشهای متناسب به شخصیت صفار پیش بینی و اعمال شود