جهانی شمولی حقوق بشر و تنوع فرهنگی

نویسندگان

---

چکیده

مساله جهان شمولی حقوق بشر در پرتو تنوع فرهنگی موجود در جهان، از زمان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در 1948 تا به امروز، در سیاست ، دکترین و رویه قضایی بین المللی همچنان مطرح بوده و هست. این مساله از جمله مهم ترین مسایل حقوق بین الملل مربوط به حقوق بشر است، و به طور مستقیم در ارتباط با موضوع جهان گرایی و منطقه گرایی در قلمرو تشویق و حمایت از حقوق بشر قرار دارد . در عین حال مساله موضوع مورد اختلافی است که فعلا پایانی بر آن متصور نیست. بنابراین در پنجاهمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، بررسی مجدد این مساله نه فقط مفید بلکه ضروری می نماید