تاملی بر بزه دیدگی و انواع آن

نویسنده

---

چکیده

گفته می شود که مطالعه مجنی علیه یک زمینه جدیدی است. بیست سال پیش مشکل می نمود که یک واحد تحقیقات جرم شناسی یا یک گروه تحقیقی یافت که در زمینه مجنی علیه جرایم مشغول فعالیت باشد، یا زیان دیدگان از جرم را به خاطر یک ارتباط اساسی با این موضوع مورد ملاحظه قرار داده باشد به جز این که مجنی علیه یک محصوص ناراحت ککنده عمل مورد مطالعه – یعنی مجرمیت- بود. برای دست اندر کاران اداری مجنی علیه صرفا یک شاهد برای پرونده مطروحه در دادگاه بود و برای محققین نیز بزه دیأه یا به کلی فراموش شده بود یا از آن به عنوان یک منبع اطلاعاتی درباره جرم و مجرمین استفاده می شد. تا همین اواخر کمبود شدید اطلاعات درباره بزه دیدگان از جرم وجود داشت و حتی اطلاعات موجود در زمان حال هنوز نسبتا ناقص و محدود به جرایم معین و غالبا به نوع معینی از مجنی علیه است .