قرارداد مدنی زندگی مشترک در فرانسه

نویسنده

---

چکیده

خانواده پایه و اساس جامعه را تشکیل می دهد و لذا از زمانهای بسیار قدیم جوامع مختلف سعی در تحکیم خانواده و روابط خانوادگی داشته اند روش معمول ایجاد خانواده نیز ازدواج بین یک زن و یک مرد بوده که زندگی مشترک داشته و با تربیت فرزند یا فرزندانی شایسته زمینه مساعد برای رشد و اعتلای جامعه را فراهم می نموده اند. اصولا اینکه زن و مردی خارج از رابطه ازدواج با هم زندگی کنند و تشکیل خانواده دهند تا زمانی نه چندان دور اگر نه امری غیر ممکن ولی غیر متعارف و غیر اخلاقی تلقی می شده است و غیر معمولی تر از آن زندگی مشترک دو زن یا دو مرد بوده که در قرن بیستم خصوصا در کشورهای اروپایی بنحو روز افزونی گسترش یافته و حتی در بعضی ممالک رسما آثار حقوقی برای چنین روابطی قائل شده اند بدیهی است بی توجهی به ارزشهای اخلاقی و بی بند وباری جنسی زمینه مساعد را برای گسترش پدیده زندگی مشترک بدون ازدواج فراهم نموده و نتیجتا تضعیف نهاد خانواده را موجب شده است