ضامن در چک

نویسنده

---

چکیده

در این مقاله سخن بر سر آن است که اگر در چک شخص یا اشخاص به عنوان ضامن صادر کننده یا ظهر نویس مداخله کنند، مسوولیت آنان در قبال دارنده آن سند چگونه است. در ابتدا به بررسی مواد باب چهارم قانون تجارت در زمینه دخالت ضامن در اسناد تجاری می پردازیم و در این مبحث به این سوال جواب می دهیم که بر اساس این مقررات ضامن در چک چه مسوولیتی دارد،آیا مسوولیت او همچون صادر کننده و ظهر نویس تضامنی است و یا این که قانونگذار مسوولیت تضامنی ضامن را پیش بینی نکرده است. در مبحث دوم سعی خواهیم کرد در چارچوب مقررات باب دهم قانون تجارت در خصوص ضمانت به سوال طرح شده پاسخ دهیم و معلوم سازیم آیا مطابق مقررات این باب می توان برای ضامن چک همتنند صادر کننده و ظهر نویس مسوولیت تضامنی شناخت پس از بررسی مواد قانون تجارت در زمینه سوال موضوع بحث،در پایان مقال خواهیم دید که ضامن چک چگونه دارای مسوولیت خواهد بود