خسارت تاخیر در بارگیری و تخلیه (دموراژ) و خسارت بلحاظ معطلی کشتی

نویسنده

---

چکیده

حمل و نقل کالا از طریق دریا معمولا به یکی از دو صورت زیر انجام می گیرد: 1-از طریق انعقاد قرارداد اجاره کشتی که در این صورت طرفین قرارداد عبارتند از :موجر یا مالک کشتی از یکسو و مستاجر کشتی از سوی دیگر و سندی که در این ارتباط صادر می شود قرارداد اجاره کشتی نامیده می شود. 2-از طریق انعقاد قرارداد باربری و حمل و نقل که در اینجا طرفین قرارداد عبارتند از : متصدی باربری و حمل و نقل از یکسو و فرستنده کالا از سوی دیگر و سند صادره در این ارتباط بارنامه دریایی نامیده می شود. قرارداد اجاره کشتی خود دارای انواعی می باشد که عبارتند از : قرارداد اجاره کشتی به صورت لخت ، قرارداد اجاره کشتی برای مدت معین و قرارداد اجاره کشتی برای سفر معین.