اثر انتقالی پژوهش در احکام کیفری

نویسنده

---

چکیده

پژوهش نسبت به احکام کیفری یکی از راههای شکایت نسبت به حکم صادره از دادگاه بدوی است که بر اثر آن، امر کیفری مجددا تحت شرایط و محدودیتهایی، در مرجع بالاتر مورد رسیدگی و قضاوت قرار می گیرد. پژوهش ، از تاسیسات مهم آیین دادرسی کیفری، در سیستمهایی است که رسیدگی به امر کیفری در دو مرحله انجام می شود و علت وجودی آن را در جهت حفظ و استقرتر حقوق دفاعی متهم و مدعی خصوصی و نیز منافع جامعه، در قبال بی توجهی یا نقایص احتمالی تشخیص قاضی مرحله توجطه نموده اند.در سیستمهای مذکور، راههای شکایت از احکام کیفری را به طور کلی به دو دسته تقسیم کرده اند: طرق فوق العاده که شامل تمیز یا فرجام و همچنین اعاده دادرسی می گردد. شکایت عادی از احکام در تمام مراحل و به هر علت وجهتی در اختیار طرفین دعوای کیفری است، مگر اینکه قانون صریحا مواردی را استثناء کرده باشد؛ولی استفاده از شکایت فوق العاده، استثنایی و محدود به مواردی است که قاون صراحتا پیش بینی کرده است.