روشهای شناخت حقوق بین الملل

نویسنده

---

چکیده

بنابر آنچه در منشور ملل متحد آمده است سازمان ملل باید همچون هسته ای مرکزی، هماهنگ کننده اقداماتی باشد که برای برقراری صلح و امنیت بین المللی و توسعه روابط دوستانه میان کشورها بر اساس اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل و حصول همکاریها ی بین المللی در قلمرو امور اقتصادیف اجتماعی، فرهنگی و ترغیب دولتها به رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی به عمل می آید. از آین روی، همه کشورها باید، به لحاظ عضویت در سازمان، تعهداتی را که به موجب منشور به عهده گرفته اند با حسن نیت انجام دهند و کلیه اختلافات بین المللی خویش را از راههای مسالمت آمیز بر اساس اصول عدالت و حقوق بین الملل حل و فصل نمایند و در روابط میان خود از تهدید به زور با استفاده از آن بر ضد تمامیت ارضی یا استقلال یکدیگر خودداری ورزند