قضاوتهای اخلاقی و قوانین

نویسندگان

---

چکیده

همه ما در امور روزانه زندگی خود، خوب و بد، عادلانه یا غیر عادلانه بودن قواین را مورد قضاوت قرار می دهیم. قضاوتها ما واجد اهمیت علمی است: طریق اصلاح قوانین را بررسی می کنیم، در بعضی فعالیتهای سیاسی از رای دادن در انتخابات تا ایجاد حرکتها برای اصلاح قوانین شرکت می جوییم، این مطالب را با یکدیگر مورد بحث قرار دهیم و در عرصه سیاسی راجع به آنها مناظره می کنیم بحثهای سیاسی ما ظاهرا مبتنی بر این فرض است که قضاوتهای اخلاقی اساسا دلبخواهی نیست و لزومی ندارد که چنین باشد. دلایلی برای مواضع اتخاذ شده ارائه می دهیم و برای مقابله با نظریات مخالف نیز در پی عرضه دلایل هستیم. در عین حال که هر یک احتمالا دارای اعتقادات مستحکم اخلاقی هستیم، غالبا توجه داریم که پاره ای از قضاوتهایمان در موارد مشخص ممکن است مقرون به خطا باشد. تمامی این مطالب حاکی از آن است که در مسائل اخلاقی، هم نظریات صحیح و هم نظریات سقیم وجود دارد