جهان سوم، به مثابه یک نظام حقوقی بین المللی

نویسندگان

1 دانشگاه هاروارد

2 ---

چکیده

از جنگ جهانی دوم بدین سو، ایجاد و تشکیل کشورهای جدید و به دنبال آن پیدایش جهان سوم یکی از مهمترین حوادث در جامعه بین المللی معاصر بوده است. اما هویت جهان سوم به عنوان یک نظام حقوقی بین المللی مستقل کمتر مورد توجه قرار گرفته است، در حالی که جا دارد مجموعه جهان سوم به عنوان یک نظام حقوقی بین المللی مستقل و جدای از آحاد نظام های حقوقی تشکیل دهنده آن یعنی افریقا، آسیا و امریکای لاتین در نظر گرفته شود. این نوع هویت پردازی برای جهان سوم ضرورت است زیرا هر نظام وسیستمی، به عنوان یک مجموعه، دارای " مشخصات و ویژگیهایی مختص به خود است که نمی توان آنها را در تک تک عناصر تشکیل دهنده آن مشاهده کرد"