سازمان ملل متحد محاکم کیفری بین المللی:تئوری و عمل

نویسنده

چکیده

منشور ملل متحد در پیشگفتار خود اعلام می دارد:"ما مردم ملل متحد مصمم هستیم که شرایط ضروری برای حفظ عدالت و احترام به تعهدات ناشی از معاهدات و سایر منابع حقوق بین الملل را فراهم کنیم"این متن در واقع تدوین ندای عدالتخواهی است که از قرن ها پیش در برهه هایی از تاریخ پر فراز و نشیب بشریت طنین افکن شده است. پایه های حقوق بین الملل کنگره با جنگ 1918-1914 (جنگ اول جهانی)به شدت به لرزه درآمد. مفاهیم حقوق بین الملل کلاسیک دیگر بر واقعیتهای زندگی ملل تطبیق نمی کرد. این پایه های لرزان با وقوع جنگ دوم جهانی در هم شکست و حقوق بین الملل کلاسیک فرو پاشید. باید گفت که این فروپاشی خود ناشی از تغییر و دگرگونی عمیقی بود که در ساختار سیاسی و اقتصادی و اجتماعی جامعه بین المللی بوجود آمده بود