تدوین حقوق بشر دوستانه بین المللی و مفهوم اسلامی آن

نویسنده

---

چکیده

دو اصطلاح "حقوق بشر" و " حقوق بشر دوستانه" در ادبیات حقوق بین الملل معاصر بر دو منظور و مراد کاملا متمایز دلالت دارند. هرچند که روزهای آغازین تولد مفهوم اخیر، در خصوص واژه متناسب و تمایز دقیق آن از اصطلاح نخست گفتگو بسیار بوده است. در سال 1969 زمانی که مجمع عمومی سازمان ملل از دبیر کل آن سازمان خواست تا گزارشی در خصوص "حقوق بشر لازم الرعایه در تخاصمات مسلحانه" عرضه بدار ، بسیاری فضلا در این که عبارت مزبور واژه صحیحی بکار رفته باشد تردید داشتند و به بحث و نقد پرداختند. به هر حال این روزها هیچ گونه ابهامی در مفهوم متبادر از هر یک از دو اصطلاح برای اهل فن وجود ندارد."حقوق بشر دوستانه" عبارت است از: مجموعه قوانین و مقرراتی که هدفش تعیین حقوق انسانها در زمان جنگ و اثناء تخاصمات مسلحانه است.در حالی که "حقوق بشر" عبارت است از مجموعه مقرراتی که به تنظیم حقوق انسانها در زمان صلح می پردازد.