توسعه تدریجی و تدوین حقوق بین الملل توسط سازمان ملل متحد

نویسنده

---

چکیده

از جمله وظایفی که منشور ملل متحد به مجمع عمومی سازمان ملل متحد محول می کند" تشویق توسعه تدریجی حقوق بین الملل و تدوین آن است" به منظور فراهم کردن مقدمات این امر مجمع "موجبات انجام مطالعات و توصیه هایی را فراهم می کند" در سالهای نخست فعالیت سازمان ملل متحد، مجمع این مسوولیت را ترجیحا به کمیسیون حقوق بین الملل مرکب از کارشناسان حقوقی مستقل محول نمود. معهذا حساسیت روز افزون دولتها نسبت به ابعاد سیاسی جریان توسعه تدریجی و تدوین حقوق بین الملل و مسائل نوین حقوق بین الملل مجمع را بر آن داشت که به تدریج برای ارکان سیاسی متشکل از نمایندگان دولتها نقش بیشتری قائل شود