توسل به دفاع مشروع در برابر تروریستی:مساله قابلیت انتساب

نویسنده

دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل

چکیده

حقوق بین الملل نیز مانند هر یک از دیگر شعبات علم حقوق همواره فراخور زمان و به هدف پاسخ گویی به چالش های روز دچار تحول می شود و در چارچوب ارزش ها و اصولی که بر آن حاکم است درصدد حفاظت از نظمی است که برای استمرار روابط مسالمت آمیز بین المللی ضرورتی انکار ناپذیر دارد. یکی از این حوزه های بسیار مهم حوزه دفاع مشروع است دفاع مشروع در دوران جدید با تحولات و چالش های بسیار روبه رو شده است. یکی از مهمترین این چالش ها، گسترش تروریستی می توان به دفاع مشروع متوسل شد؟ پرسشی که بلافاصله به دنبال آن مطرح می شود آن است که برای توسل به دفاع مشروع در برابر حمله تروریستی باید به مانند دفاع مشروع در برابر حملات دولت ها، انتساب حمله تروریستی به گروه تروریستی یا یک دولت و یا انتساب آن به گروهی که مورد حمایت دولتی خاص است احراز گردد؟ و اینکه ضابطه انتساب حمله تروریستی برای احراز حق دفاع مشروع چیست؟آطا وجود کنترل کلی یک دولت بر گروه تروریست احراز شود یا آنکه مانند استنتاج دیوان در قضیه نیکارا گوئه (1986) برای احراز حق مشروع باید دولت مظنون کنترلی موثر بر گروه تروریستی داشته باشد؟ و در نهایت اینکه در برابر حملات تروریستی از سرزمین کشوری با دولت ناتوان چه باید کرد؟ برای پاسخ به این پرسش ها باید رویه دولت و نیز مراجع قضایی بین المللی را موشکافانه مورد نقد و بررسی قرار دهیم.