ماهیت شرط عدم مسئولیت در حقوق ایران و انگلیس

نویسنده

دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی.

چکیده

در مورد ماهیت شرط عدم مسئولیت در حقوق انگلیس دو نظر وجود دارد طبق یک نظر ماهیت و کارکرد شرط عدم مسئولیت ناظر بر تعهدات طرفین و صرفا توصیف کننده و تعیین کننده حدود تعهدات طرفین و مبانی آن است. به موجب نظر دیگر ماهیت و کارکرد شرط عدم مسئولیت این است که برای نقض کننده قرارداد در برابر دعوی نقض به عنوان یک وسیله دفاع تلقی می شود و شرط عدم مسئولیت ارتباطی به نحوه ایجاد تعهد یا اصل تعهد یا عدم ایجاد آن ندارد. در فقه امامیه و حقوق ایران، ماهیت شرط عدم مسئولیت به عنوان شرط ضمن عقد همانند دیگر شروط ضمن عقد قابل بحث است. شرط عدم مسئولیت ماهیتا شرطی است که در ضمن عقدی قرار داده می شود و در اثر اندراج آن در عقد، رابطه ای بین شرط و عقد به وجود می آید و ا«ی رابطه بین عقد و شرط رابطه اصل و فرع است. نظرات فوق و آثار و تبعات آن ها در حقوق ایران و انگلیس در این نوشته مورد تجربه و تحلیل قرار می گیرد.