تناسب کالاهای موضوع قرارداد با اهداف شخصی خریدار

نویسنده

دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی

چکیده

در قراردادهای بین المللی از جمله تعهداتی که واجد جایگاه ممتازی می باشد تعهد تحویل کالاهای موضوع قرارداد است. تعهد مزبور در صورتی که با رعایت الرامات ناشی از اراده یا مقررات بین المللی ایفاء گردد. موجب برائت ذمه متعهد می گردد. از جمله الزاماتی که به موجب شق(ث) بند 2 ماده 33 کنوانسیون لاهه و شق(ب) بند 2 ماده 35 کنوانسیون وین مقرر گردیده تناسب کالاهای تحویلی با اهداف شخصی خریدار می باشد که این اهداف صراحتا یا به طور ضمنی در زمان انعقاد قرارداد به اطلاع فروشنده رسیده باشد، مگر این که اوضاع و احوال حاکم موید این امر باشد که خریدار به مهارت یا بصیرت فروشنده اتکا ننموده یا برای خریدار نامعقول بوده که اتکا نموده باشد. مبنای این قاعده را بر خلاف ظاهر عبارت مقررات فوق می بایست اراده طرفین و این الزم را ناشی از قرارداد دانست