دموکراسی و اصول حاکم بر انتخابات آزاد و منصفانه

نویسنده

دانش آموخته دکتری حقوق عمومی

چکیده

در این مقاله به بررسی اصولی پرداخته شده است که تضمین بخش برگزاری انتخابات دموکراتیک می باشند و به نوعی در صورت فقدان هر یک از آن اصول دیگر نمی توان شاهد انتخابات اصیل، آزاد و منصفانه که از شاخه های مهم نظام دموکراتیک می باشند، بود از آنجایی که انتخابات اصیل و دموکراتیک بر پایه های ارزشی بنیادینی نظیر کرامت انسانی، آزادی اراده، مختاریت و حق تعیین سرنوشت موجه سازی می شود، لذا به اصولی اشاره می شود که در عمل تجلی بخش چنین ارزش هایی باشند. این اصول در سه دسته اصول ارزشی و ماهوی، اصول کارآمدی و رویهایی و اصول تشکیلاتی و سازمانی تقسیم بندی می شود.