تاثیر جرم شناسی اثبات گرا بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

نویسنده

دانش آموخته دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی.

چکیده

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پس از سالها جدال فکری بین طرف داران و مخالفان،متاثر از دیدگاه جرم شناسان اثبات گرا، مورد قبول واقع شده و در اواخر قرن بیستم به تدریج وارد قوانین کیفری کشورهای اروپایی و آمریکا گردیأ. مبنای این مسئولیت، مسئولیت نیابتی است. نماینده این ارگان شخص حقوقی که به نام شخص مذکور یا در جهت منافع آن، اقدام می کند، مسئولیت کیفری خود و شخص حقوقی را موجب می شود.