بررسی جایگاه سازمانی دادستان در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه

نویسنده

دانش آموخته دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی.

چکیده

با وقوع جرم، ارکان و نهادهای مختلف نظام عدالت کیفری امکانات خود را جهت مقابلهبا جرم بسیج می کنند. دادسرا و دادستان به عنوان اولین نهاد قضایی در مواجهه با جرم،نقش بسزایی در تشکیل و تکوین و به ثمر نشستن دعوای کیفری را برعهده دارد. اهمیت این نهاد در فرآیند کیفری به اندازه ای است که می توان گفت که توفیق یا عدم توفیق سیاست کیفری تا حد زیادی مرهون عملکرد نهاد دادسرا و دادستان است. بدون شک، بین توفیق دادستان در انجام وظایف محوله و ساختار و سازمان آن رابطه تنگاتنگی وجود دارد. بر این اساس باید جایگاه دادستان در فرآیند کیفری کاملا روشن گردد و ارتباط دادستان نیز با قوای سه گانه مشخص شود. در این مقاله سعی بر آن است که ضمن تبیین جایگاه دادستان در فرایند کیفری در ایران و فرانسه، چالش ها، مسائل و مشکلات ساختاری و سازمانی آن در پرتو مطالعه ای تطبیقی مورد بررسی قرار گیرد