تاثیر اشتباه در مسوولیت کیفری

نویسنده

دانش آموخته دکتری حقوق جزا و جرم شناسی.

چکیده

مبنا و اساس پایان نامه"تاثیر اشتباه در مسئولیت کیفری در حقوق ایران و انگلیس"قاعده مشهور"جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست" که مبتنی بر اصل فرض اطلاع همگان از قانون پس از گذشت مدت زمان مقرر قانون بوده و این به دلیل افراط ضرورت حفظ نظم عمومی و مسدود کردن راه بهانه افرادی که با ادعای جهل به قانون قصد فرار از حاکمیت تساوی قانون داشته و اینکه در غیر این صورت مستلزم تالی فاسد عقلی، برتری دادن موقعیت "جاهلانه به قانون"در مرتبه بالاتر از "عالمان با قانون" بوده ولی در دهه اخیر به دلیل عدم انطباق قاعده مزبور با واقعیات موجود در جوامع، چرخشی در تعدیل قاعده مزبور در قوانین بسیاری از کشورهای پیشرفته صورت گرفته و اینکه در قوانین بعد از انقلاب ایران(که برگرفته از فقه اسلامی است) در مواردی به صورت پراکنده و غیر منسجم ذکر گردیده، که در این نوشتار سعی در بررسی آن داشته است.