تحولات نوین زنداناز درمانگاه مجرمین تا زباله دان اجتماعی

نویسنده

دانش آموخته دکتری حقوق جزا و جرم شناسی.

چکیده

این مقاله ، تغییر کارکرد و نقش زندان را در راستای تحولاتی که در سه دهه اخیر در سه دهه اخیر در سیاست جنایی برخی کشورهای رخ داده است ، مورد بررسی قرار می دهد. در این دوران،در نتیجه برخی تحولات سیاسی، اقتصادی و یا اعلام شکست سیاست اصلاح و درمان، فلسفه غالب و حاکم ضمانت اجراهای کیفری، از اصلاح و بازپروری به یکی از کارکردهای سنتی مجازات ، یعنی ناتوان سازی رجعت می کند در این راستا، در کارکرد کیفر سالب آزادی نیز تغییر مهمی پدید می آید زندان که در اندیشه اصلاح و بازپروری درمانگاه مجرمین و محل اجرای برنامه های بازپروری بود،در راستای شکل گیری و توسعه اهداف مدیریتی جرم، تبدیل به زباله دان اجتماعی، یا محلی برای اثبات توده های مجرمین پر ریسک می شود که ضایغات جوامع انسانی و تفاله های به جا مانده از تحولات اجتماعی محسوب می شوند