ادله الکترونیکی در حقوق کیفری ایران و انگلستان

نویسنده

دانش آموخته دکتری حقوق جزا و جرم شناسی.

چکیده

اثبات در موضوعات کیفری مساله ای است که با توجه به پیچیده تر شدن جرایم، رو به تحول و تغییر می باشد. به این ترتیب ارزش اثبات نیز که در گذشته بر پایه ادله سنتی قرار داشته امروزه در ادله مدرن قابل بررسی است. هیات منصفه و قضات هم نسبت به گذشته که صرفا بر مبنای علم شخصی خود به ارزیابی ادله ی مثل شهادت و اقرار می پرداختند، امروزه ناگزیرند به ادله علمی(ازجمله الکترونیکی) رجوع نموده و از کارشناسان نیز استفاده کنند. در این مقاله سعی ما بررسی ادله الکترونیکی به عنوان یک دلیل علمی و ارزش اثباتی آن به عنوان یک عامل قطع آور و یا ظن آور می باشند.