قابلیت شکایت رایی که در پی اعتراض ثالث اجرایی صادر می شود

نویسنده

دانش آموخته دکتری حقوق جزا و جرم شناسی.

چکیده

یکی از مباحث مهم اعتراض ثالث اجرایی و آیین رسیدگی به آن، تعیین قابلیت اعتراض و شکایت ار رایی می باشد که در خصوص اعتراض ثالث اجرایی صادر می شود. اظهارنظر در خصوص غیابی یا حضوری بودن و در نتیجه قابل واخواهی دانستن حکم اعتراض ثالث اجرایی و امکان شکایت از رای صادره، قطعی بودن یا نبودن و قابلیت تجدید نظر خواهی آن و تعیین امکان طرح طرق عادی و فوق العاده شکایت از احکام از موضوعات مهم کاربردی است که در این مقاله مورد بحث و اظهار نظر قرار می گیرد. از طرق عادی شکایت که واخواهی و تجدید نظرخواهی مبی باشد و طرق فوق العاده از جمله فرجام خواهی، اعاده دادرسی اعم از عادی و فوق العاده و اعتراض شخص ثالث به حکم اعترا ثالث اجرایی قابلیت اعمال آنها و بررسی نظرهای موجود و تعیین نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد هر یک به ترتیب در دو مبحث جداگانه به بحث و بررسی گذاشته می شود در مبحث اول به عنوان طرق عادی شکایت از احکام طی دو گفتار اعتراض و تجدیدی نظر خواهی از رای صادره و در مبحث دوم، طرق فوق العاده شکایت از رای اعتراض ثالث اجرایی در سه گفتار، به ترتیب قابلیت فرجام خواهی در گفتار اول و اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث در گفتارهای دوم و سوم بیان خواهد شد.