معیارهای احراز شهرت علایم تجاری مشهور در فضای تبادل اطلاعات در اسناد وایپو و امکان سنجی اعمال آن در حقوق ایران

نویسنده

دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی

چکیده

علامت تجاری در دو شکل ثبت شده و مشهور قابل حمایت است. علامت تجاری مشهور در محدوده جغرافیایی که موفق به کسب شهرت شده است مورد حمایت است. با توجه به خصیصه بدون مرز بودن اینترنت، باید معیارهایی برای تعیین قلمرو کسب شهرت برای چنین علامتی تعیطن نمود"اثر تجاری" معیاری است که در برخی اسناد بین المللی به عنوان معیار و قرائن در نظام حقوقی ایران به عنوان اماره قضایی قابل استناد می باشند.