بررسی جایگاه وجه التزام در کنوانسیون بیع بین المللی کالا(CISG)

نویسنده

دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی.

چکیده

وجه التزام یا شرط خسارت یک توافق تبعی مقطوع است که جایگزین قواعد خسارت می شود قواعد خسارت در مواد 74 الی 76 کنوانسیون 1980بیع المللی کالا تصریح شده است که در چارچوب خسارات قابل پیش بینی به اعمال اصل جبران کامل خسارت می پردازد. مقررات خسارت در CISGدرباره توافق متعاقدین بر خسارت مطلبی ندارد، اما کنوانسیون بر تعدادی از اصول کلی مبتنی است که می تواند به عنوان خطوط راهنما برای تشخیص موضع کنوانسیون مورد استفاده قرار گیرد. اصل آزادی متعاقدین و اعمال قواعد تجارت بین الملل به عنوان جایگزین موارد مسکوت در کنوانسیون مورد توجه باشد. با این وجود اختلافات سیستم های حقوقیی گوناگون و رویکرد متفاوت آنها درباره اعتبار مطلق یا نسبی وجه التزام در انعقاد و اجرای کنوانسیون نمود یافته است و کنوانسیون را به قوانین ملی شکورها معطوف نموده است