اثر فراسرزمینی احکام ابطال آراء داوری تجاری بین المللی

نویسنده

دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی.

چکیده

امروزه صلاحیت قضایی دادگاه های کشور مبدا در سیدگی به اعتراض به رای داوری تجاری بین المللی و حق ابطال آن از قواعد مسلم داوری های تجاری بین المللی شناخته می گردد که مورد تایید و حمایت حقوق بین الملل نیز قرار گرفته است. مهم ترین نتیجه اعمال این حق و صلاحیت ابطال رای داوری است در خصوص احکام قضایی صادره از دادگاه های کشور مبدا در ابطال آراء داوری دو دیدگاه کاملا متفاوت و متعارض در دکترین مطرح است؛ دیدگاه سنتی در حمایت از اثر فراسرزمینی این احکام و دیدگاهی نسبتا نوظهور در مخالفت با این اثر. دیدگاه نخست که در استمرار و مطابق با قواعد مسلم بین المللی است در اکثر قریب به اتفاق منابع داخلی و بین المللی مورد تبعیت قرار گرفته است ، اما موفقیت علمی و قاطع دیدگاه دوم صرفا محدود به رویه قضایی کشور فرانسه گردیده است