مسئولیت مدنی تفویت فرصت در حقوق ایران

نویسنده

دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی

چکیده

مسئولیت مدنی تفویت فرصت (شانس) به این دلیل مواجه با تردید است که در تقویت فرصت کسب نفع ضرر بودن آنچه تفویت شده است و در تفویت فرصت اجتناب از زیان، وجود رابطه سببیت بین خوانده و زیان حاصل مورد تردید است؛ در حقوق غرب برای توجیه مسئولیت مدنی تفویت فرصت استدلال های متعددی ارائه شده است و در حقوق موضوعه کشورهای مذکور هم رویه ها از پذیرش گسترده تا نفی کامل متفاوت است؛در نظام حقوق ما نصی وجود ندارد و از دیدگاه نظری برای مسئول دانستن تقویت- کننده فرصت (کسب نفع یا اجتناب از ضرر) می توان به دلایل و قواعد و حتی برخی فروع فقهی استناد نمود. در حقوق موضوعه ایران مسئول دانستن نسبت به تفویت خود فرصت در صورتی که مصداق زیان مادی باشد تردید چندانی نیست؛ مسئول بودن نسبت به زیان نهایی نیز منوط به صدق عرفی انتساب زیان است.