اخلاق زیستی و حقوق بشر

نویسنده

دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل.

چکیده

پدیده ها و دستاوردهای علوم زیستی و پزشکی که موضوع آنها انسان است، همواره با سوالات اخلاقی بسیاری بوده اند. پاسخگویی به اینگونه سوالات اخلاقی نیز مستلزم بهره گرفتن از نظرات کلی اخلاقی است که تفاوت های فاحش و بنیادینی با یکدیگر دارند. به تدریج رشته ای به نام اخلاق زیستی ایجاد شده که از جمله رشته های در حال توسعه است و در سطح جهانی مورد توجه قرار گرفته هدف از این رشته پاسخگویی به سوالات اخلاقی مربوط به علوم زیستی و پزشکی است از جمله مسائلی که در اخلاق زیستی اهمیت به سزایی دارد، مبنای فلسفی یا نظریه کلی است که بر اساس آن می توان پدیده ها و دستاوردهای جدید علمی و پزشکی را قاعده مند کرد و داوری های اخلاقی مناسبی انجام داد. در این مقاله، ضمن بیان برخی از این مبانی فلسفی، نشان داده خواهد شد که رویکرد مناسب در سطح بین المللی هم به لحاظ منطقی و هم به لحاظ عملی، رویکرد مبتنی بر نظام بین المللی حقوق بشر است و همین رویکرد توسط دولت ها اتخاذ شده است.