شفافیت و مبارزه با فساد در انعقاد قراردادهای اداری ایران

نویسنده

دانش آموخته دکتری حقوق عمومی.

چکیده

یکی از اصول حاکم بر"حکمرانی خوب" اصل شفافیت است، بر این اصل تمام تصمیمات متاثر می شوند شفاهیت به عنوان ابزار پاسخگویی مقامات، مانع فساد و از عوامل پیشرفت و توسعه است از آنجا که یکی از منابع فساد تامین کالا و خدمات دولت از طریقه پروسه مناقصات و انعقاد قراردادهای اداری است، شفاف سازی قوانین مربوط به تهیه و تامین کالا و خدمات و قوانین مبارزه با فساد و تقویت و توسعه چارچوب های حقوقی و اخلاقی حاکم می تواند به عنوان عامل موثر در جلوگیری از فساد و در نتیجه ایجاد اعتماد عمومی به نظام حقوقی و رشد و توسعه کشور شود