نظریه های نافی حق: نظریه محافظه کاری

نویسنده

دانش آموخته دکتری حقوق عمومی

چکیده

یکی از راه های دفاع از حق، نقد نظریه های نافی حق است. در ای« مقاله به معرفی یکی از اییییی« نظریه ها، یعنی نظریه محافظه کاری خواهیم پرداخت. این نظریه در پی حمایت از نهادها و رویه های سنتی است که در طول زمان، در میان یک ملت، شکل گرفته اند. تاکید اصلی محافظه کاری بر ثبات و استمرار است. از جمله نظریه پردازان محافظه کاری "ادموند برک" است که انتقادات شدیدی به اصول انقلاب فرانسه وارد ساخت و دیدگاه های او در کتاب"تاملاتی در باب انقلاب فرانسه" به رشته تحریر درآمد. این نظریه مفاهیم فردگرایی،مدرینته و حق های بشری را بر نمی تابد. در این مقاله،نظریه محافظه کاری در دو دسته مورد بررسی قرار خواهد گرفت:محافظه کاری غیر دینی و محافظه کاری دینی