مطالعه تطبیقی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرایم قتل و صدمات بدنی در حقوق کیفری انگلستان و ایران

نویسنده

دانش آموخته دکتری حقوق جزا و جرم شناسی.

چکیده

با وقوع انقلاب صنعتی و رشد فناوری اشخاص حقوقی نیز از موقعیت ویژه ای در جوامع ندرن برخوردار گردیدند. نفوذ اشخاص حقوقی در بسیاری از ابعاد زندگی بشر نیاز انسان به اشخاص حقوقی را پدیده ای روشن می نماید. با این وجود اشخاص حقوقی عامل وقوع فجایعی اند که حیات بشر را به خطر انداخته است. فاجعه آفرینی اشخاص حقوقی و افزایش قربانیان آن از چالش های مهم حقوق در ایجاد سطح مناسبی از مسئولیت اشخاص حقوقی در برابر جرایم قتل و صدمات بدنی می باشد. کاستی های مسئولیت انضباطی و مدنی در انعکاس و حمایت از ارزش حیات بشر، سبب نضج ایده مسئولیت کیفری اشخاص حقوی در برابر جرایم قتل و صدمات بدنی شده است. هدف از نگارش این مقاله واکاوی این موضوع است که آیا دیدگاه سنتی مبنی بر آنکه تنها انسان موضوع مسئولیت کیفری در برابر جرائم قتل و صدمات بدنی است، قابل تعدیل می باشد و دلایلی بر تعمیم کیفری در برابر جرایم یاد شده به اشخاص حقوقی وجود دارد.