قرین شناسی جرم اقتصادی

نویسنده

دانش آموخته دکتری حقوق جزا و جرم شناسی

چکیده

قرین شناسی عبارت است از کنار هم نهادن واژگان مشابه و سنجش آنها با همدیگر در حقوق کیفری با حکومت اصل قانونی بودن،قرین شناسی چندان رونق نداشته و با معیار قانون می توان میان جرائم مشابه مانند انتقال مال غیر و کلاهبرداری یا خیانت در امانت در سرقت خادم از مخدوم فرق گذاشت. ولی اگر قانون در مورد اصطلاحی ساکت یا مبهم باشد قرین شناسی علاوه بر تفکیک نسبی میان واژگان، می تواند الگویی مناسب پیش روی قانون گذار نهد تا در مورد تفکیک عناوین یا اصطلاحات اقدام کند جرم اقتصادی در زمره تعابیری است که تا کنون از دید قانون معرفی نشده است در واقع حقوق کیفری در سال های اخیر از دانش های دیگر مانند جرم شناسی واژگانی را در مباحث خود دیده که قانون کیفری هنوز مرزی میان آنها نکشیده است. جرم اقتصادی شباهت بسیاری به عناوین همچون جرم مالی ،فساد،جرم بازرگانی،جرم بازرگانی،جرم سازمان یافته و جرم یقه سفیدی دارد. سنجش این عناوین نشان می دهد که تنها جرم مالی که بر اساس موضوع یا وسیله بودن مال به دسته ای از جرایم اشاره می کند اصالت داشته و دیگر دسته ها به گونه ای همان جرائم مالی اند که با ویژگی دیگر دیگر همراه شده اند. جرم اقتصادی به اعتبار حوزه، فساد به اعتبار اثر، جرائم بازرگانی به اعتبار نوع فعالیت، جرائم سازمان یافته و به اعتبار شیوه ارتکاب و جرائم یقه سفیدی به اعتبار مرتکب جرم برجسته اند. از آنجا که در این نوشتار محوریت با جرم اقتصادی است این عنوان قرین پنج اصلاح دیگر قرار می گیرد